Ostatní výroba a technologie | 26. 9. 2017

Nebezpečné látky ve firmě, jejich skladování a manipulace s nimi

Každá firma či organizace používající při své činnosti látky ohrožující životní prostředí, zdraví zaměstnanců či přinášející požární riziko, je povinna řešit skladování a manipulaci s těmito látkami v souladu s platnou legislativou tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, zdraví či životů osob a předcházelo se vzniku požárů.

Společnost DENIOS se této problematice, jako přední Evropský výrobce, věnuje v ČR již více než 18 let a na Evropské úrovni již od roku 1986. Ve svém výrobním sortimentu má široké spektrum výrobků, od samostatných záchytných van přes skladovací kontejnery a jejich příslušenství až po požárně odolné kontejnery. Samozřejmostí je široká nabídka sorbetů v sypkém i textilním provedení. Výhodou výrobního závodu ve Strakonicích je možnost výroby individuálních řešení „na míru“ dle potřeb zákazníka.

Splnění legislativních požadavků je možné dosáhnout v praxi použitím prostředků zabraňujících únikům nebezpečných látek, nebo v případě jejich nahodilého úniku, zabraňujících jejich dalšímu rozšíření či minimalizaci již vzniklé havárie.

Mezi prostředky zabraňující únikům se řadí hlavně záchytné vany schopné zachytit v případě havárie objem největší skladované nádoby, či 10 % z celkového skladovaného množství nebezpečné látky. Společný pro všechny záchytné vany je požadavek na certifikovanou těsnost zajišťující jistotu, že se případný únik nebude dále rozšiřovat. Provedení záchytných van je vždy dáno místem použití a druhem nebezpečné látky, kterou má vana zachytit. Pro nejčastější použití při skladování olejů a jiných uhlovodíků se používají vany ocelové, které jsou mechanicky velmi odolné a bývají buďto lakované, nebo žárově zinkované, což zlepšuje životnost vany při venkovním použití. Při venkovním použití by ale mělo být vždy zajištěno zakrytí vany proti nechtěnému naplnění srážkovou vodou, tak aby nedošlo k vyplavení případného zachyceného množství nebezpečné látky. Pak hovoříme o skladovacích depotech či kontejnerech.

Pro skladování chemických látek se pak obvykle používají záchytné vany z plastu, což je většinou díky vysoké odolnosti vysokohustotní polyethylen.

Samostatnou kapitolou jsou speciální vany z nerezové oceli, které jsou používány na některé vysoce koncentrované kyseliny a vysoce agresivní chemické látky. Tyto vany nacházejí uplatnění také v potravinářských provozech společně s další nerezovou technologií.

Záchytná vana z oceli pro 4 sudy

Záchytnou vanu některého z výše popsaných provedení najdete obvykle pod každým regálem či regálovým systémem, ve kterém jsou skladovány nebezpečné látky. Regálové systémy lze ale vybavit i záchytnými vanami v každé polici samostatně, tak aby nedošlo v případě úniku k mísení chemických látek a tím k nežádoucí a mnohdy nebezpečné reakci. Oddělené záchytné vany pro skladování látek, jež se nesmí mísit, je zároveň další legislativní požadavek, který musí navrhovaný skladovací systém splnit.

Záchytná stanice z PE pro 1 IBC

Jak ale postupovat, pokud k úniku dojde mimo záchytnou vanu, např. při převozu či manipulaci s nebezpečnou látkou?

V první řadě je potřeba co nejrychleji zastavit únik látky a zabránit, aby se již uniklá látka dostala do kanalizace a ohrozila životní prostředí, či zdraví osob.

K tomuto účelu slouží havarijní soupravy vybavené sorbenty a různé druhy utěsňovacích pomůcek pro utěsnění kanalizačních vpustí, odpadů, případně i plovoucí norné stěny pro záchyt úniků na vodních tocích.

Nouzová sada v přepravním vozíku

Po zastavení úniku a zabránění dalšímu rozšiřování uniklé látky, je čas na likvidaci pomocí sorbentů sypkých či textilních. Sorbenty se základně dělí na hydrofobní, které odpuzují vodu a jsou vhodné pro odstranění olejů z vodní hladiny a na hydrofilní, které nasají látky s obsahem vody i oleje a uhlovodíky či chemické látky.

Samostatnou kapitolou je plnění bezpečnostních požadavků vyplývajících z předpisů týkajících se požární ochrany a prevence.

Jelikož je většina hořlavých látek zároveň látkami nebezpečnými pro životní prostředí, k výše uvedeným opatřením přibývají ještě opatření pro zabránění vzniku požáru. Jedná se zejména o odvětrávání prostor, kde se tyto látky skladují a probíhá manipulace, dále pak udržování skladovací teploty v rozmezí daném bezpečnostním listem příslušné látky a mnohdy i samostatný hasicí systém pro případ, že by požár přeci jen vznikl. Návrh takového skladovacího systému je ale závislý na mnoha okolnostech, což je vždy individuálně řešeno dle místních podmínek uživatele ve spolupráci s jeho bezpečnostními techniky.

Protipožární skříň

Pro skladování menších množství hořlavých látek se s výhodou používají požárně odolné skříně, které se umisťují přímo v provozech jako příruční sklady a bývají odvětrávány mimo budovy samostatnou ventilací.

Pro skladování větších množství se pak používají kontejnery s nebo bez požární odolnosti, které lze umístit uvnitř i vně budov.

Vzhledem k šíři tohoto tématu, doporučujeme navštívit také webové stránky společnosti DENIOS včetně e-shopu, kde naleznete mnoho dalších inspirativních řešení a vybavení výroby 24 h denně, 7dní v týdnu.

Tištěný katalog s více než 450 stránkami si můžete, stejně jako návštěvu odborného poradce, vyžádat telefonicky na bezplatné lince 800 383 313, nebo e-mailem na adrese: obchod@denios.cz.

Společnost DENIOS se i letos představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 9.–13. 10. 2017.


DENIOS s.r.o.
Na Jelence 1330, 386 01 Strakonice
Tel.: +420 800 383 313
obchod@denios.cz
www.denios.cz