Akce | 8. 9. 2015

6th International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 22nd Slovak Rubber Conference

Už tradičná vedecká konferencia „Polymeric Materials in Automotive“ PMA 2015, zameraná na využitie plastov v automobilovom priemysle sa uskutočňuje v Bratislave od roku 2005 pravidelne v dvojročných intervaloch. V dňoch 26.–28. mája 2015 sa uskutočnil už 6. ročník, súčasťou ktorého bol aj 22. ročník medzinárodnej gumárenskej konferencie „Slovak Rubber Conference“ SRC 2015. Podobne ako všetky predchádzajúce konferencie, aj PMA 2015 organizovali spoločne Ústav prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU a Ústav polymérov SAV.

Cieľom konferencie bolo prezentovať dosiahnuté výsledky výskumu a vývoja v oblasti plastov a elastomérov, ktoré sa aplikujú, alebo by ich bolo možné perspektívne uplatniť najmä v automobilovom priemysle. Na konferencii sa celkove zúčastnilo 119 účastníkov zo 16 krajín celého sveta. Programovo bola konferencia rozdelená do úvodného a záverečného bloku plenárnych prednášok a ďalšie prednášky prebiehali paralelne v dvoch sekciách:

  • sekcia plastov
  • sekcia elastomérov s podtitulom Slovak Rubber Conference 2015.

Rastúci význam konferencie zdôraznili aj v príhovoroch na slávnostnom otvorení predseda SAV Prof. P. Šajgalík, prorektor STU pre medzinárodné vzťahy doc. Š. Stanko, dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Prof. Ján Šajbidor a riaditeľ Ústavu polymérov SAV Dr. Igor Lacík.

V rámci konferencie odznelo celkovo 10 plenárnych prednášok, 15 kľúčových prednášok a 21 krátkych prednášok v oboch programových sekciách. Program konferencie bol doplnený sekciou 28 posterov a celkový rámec podujatia rozšírili aj prezentácie viacerých firiem vyrábajúcich laboratórnu techniku a zariadenia na testovanie vlastností polymérnych materiálov.

Na úvod programu konferencie odzneli tri plenárne prednášky. Významný slovenský dizajnér doc. Klein z VŠVÚ v Bratislave priblížil účastníkom vývoj nového segmentu vozidiel – aeromobilov, v ktorej načrtol trendy rozvoja aeromobilov vo svete a na Slovensku najmä z hľadiska významu tohto rozbiehajúceho sa odvetvia automobilovej výroby. Úvodný blok pokračoval plenárnou prednáškou prof. M. M. Saina z Univerzity v Toronte o nových ľahkých konštrukciách pre automobilový priemysel založených na nanotechnológiách a kompozitných materiáloch vystužených uhlíkovými vláknami, po ktorom nasledovala prezentácia Dr. F. Charlesa, zástupcu firmy JEOL o súčasných možnostiach elektrónovej mikroskopie v štúdiu štruktúry nových polymérnych konštrukčných materiálov.

V odpoludňajšom spoločnom bloku prednášok mimoriadne zaujali plenárne prednášky prof. Nishiho z Centra materiálového výskumu v Tokiu o nanotechnológiách pre prípravu elastomérnych, vysoko progresívnych materiálov a prof. Schustera z DIK Hannover, ktorý prezentoval možnosti aplikácie iónových tekutín ako základu pre nové typy elastomérnych materiálov.

V blokoch prednášok sa diskutovali otázky týkajúce sa nových typov polymérov, spracovateľských prísad, nanomateriálov pre konštrukčné aplikácie a možností modifikácie ich vlastností, ako aj nových technologických aspektov prípravy zmesí na báze kaučukov, zaujali bloky súvisiace s ekologickými otázkami, venované biopolymérom a kompozitom využívajúcim ako zložky biodegradovateľné polyméry, ako aj novým metódam a technológiám recyklácie odpadov z plastov zo starých automobilov, z obalov používaných v automobilovom priemysle a odpadov z gumy, najmä ojazdených plášťov. Významnou časťou boli informácie o nových metódach, ale aj o vývoji prístrojovej techniky pre hodnotenie vlastností polymérnych materiálov. Blok prednášok zameraných na testovanie vlastností bol ukončený vystúpením prof. Wranu, ktorý uviedol nové možnosti hodnotenia termických a dynamicko-mechanických vlastností polymérov.

Na záver konferencie priblížil prof. Giese z DIK v Hannoveri účastníkom konferencie problematiku chemických reakcií, mechanizmov a hodnotenia procesu degradácie, ako aj možností ochrany sieťovaných elastomérnych systémov a prof. Wang z Pekinskej Univerzity chemickej technológie zakončil rokovanie konferencie prednáškou o elastoméroch na báze biopolymérov a polymérov z obnoviteľných surovín pre technické aplikácie, čím zdôraznil smerovanie výskumu aj do oblasti elastomérov na ekologické aspekty vývoja.

Časový program konferencie vytvoril priestor tiež na širokú výmenu názorov, rozvinutie osobných kontaktov, ako aj možnosť dohodnutia spolupráce pri tvorbe nových projektov. Pozitívom konferencie bola účasť relatívne veľkého počtu zahraničných vedcov – z celkového počtu 119 registrovaných účastníkov bolo viac ako 50 % výskumníkov zo 16 krajín prakticky z celého sveta, čo svedčí o skutočnosti, že konferencia sa stala zaujímavým odborným a vedeckým fórom nielen v európskom meradle.

I. Chodák, Ústav polymérov SAV, I. Hudec, Ústav prírodných
a syntetických polymérov FCHPT STU v Bratislave